Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trang chủ Phòng Quản lý đạo tạo và Nghiên cứu khoa học

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

 

 

Họ và tên

TS. VÕ THỊ TUYẾT HOA                         

Ngày sinh

1981

Chức vụ

Trưởng phòng

Email                  

 tuyethoatct@gmail.com

 

 Họ và tên

ThS. MAI QUANG KHẢ

Năm sinh

 30/5/1968

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Email                 

quangkha68@gmail.com                

 

 Họ và tên

ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN

Năm sinh

 20/02/1977

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Email                 

anhxuan1977@yahoo.com

    

 Họ và tên

ThS. BÙI TUẤN ĐẠT

Năm sinh

20/7/1984

Chức danh

Chuyên viên, Giảng viên

Email                 

tuandattruongchinhtri@gmail.com            

 

 Họ và tên

ThS. CHÂU THIỆN MỸ

Năm sinh

14/8/1987

Chức danh

Chuyên viên

Email                 

thienmytct@gmail.com

 

 Họ và tên

ThS. LƯU THÚY HIỀN

Năm sinh

06/8/1989

Chức danh

Chuyên viên, Giảng viên

Email                 

luuthuyhientct.dt@gmail.com

  

 Họ và tên

ThS. NGUYỄN THỊ DUYÊN

Năm sinh

1989

Chức danh

Chuyên viên, Giảng viên

Email                 

nguyenduyen399@gmail.com

 

 Họ và tên

ThS. NGUYỄN QUANG THÀNH

Năm sinh

08/6/1993

Chức danh

Chuyên viên, Giảng viên

Email                 

nguyenduyen399@gmail.com

 

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin