LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Trang chủ Tổ chức bộ máy

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

TRƯỜNG ĐẢNG TỈNH (1955-1994)

 

CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 • Đặng Tấn Hạo (Tư Tranh): Phụ trách trường từ năm 1955-1963;
 • Nguyễn Đồng Khởi (Mười Thép): Hướng dẫn viên (từ năm 1960), Hiệu trưởng từ năm 1963- tháng 8/1965;
 • Nguyễn Văn Thế (Chín Mạnh): Hướng dẫn viên (từ năm 1962), Hiệu trưởng từ tháng 8/1965;
 • Mạch Văn Vấn (Nguyễn Minh Hiệp, Ba Hiệp): Hướng dẫn viên (từ tháng 4/1962), Hiệu trưởng  từ năm 1965-1969;
 • Đỗ Văn Tiết (Ba Lớn): Hiệu trưởng từ năm 1972-1975;
 • Lê Thị Hoa (Tư Hoa): Lãnh đạo trường từ 1974, Quyền Hiệu trưởng từ tháng 7/1976 - 7/1977;
 • Nguyễn Khắc Thận (Chín Hương): Phụ trách trường từ năm 1977, Hiệu trưởng từ năm 1981-1986;
 • Lê Văn Thành: Quyền Hiệu trưởng từ năm 1986-1987;
 • Nguyễn Văn Tường: Hiệu trưởng từ năm 1988-1989;
 • Lê Quang Vũ: Hiệu trưởng từ năm 1989-1994.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Ngô Thị Sánh (Bảy Sánh): Lãnh đạo trường từ năm 1973-1975;
 • Nguyễn Thanh Phong (Tư Phong): Hướng dẫn viên, Lãnh đạo trường (từ năm 1964); Phó Hiệu trưởng từ năm 1973-1976;
 • Đỗ Văn Tiết (Ba Lớn): Phó Hiệu trưởng  từ năm 1976-1986;
 • Đinh Hữu Hòa (Út Hoài): Phó Hiệu trưởng từ năm 1977-1980;
 • Nguyễn Phước Vinh (Năm Tường): Phó Hiệu trưởng từ năm 1977-1986;
 • Trần Vũ: Phó Hiệu trưởng từ năm 1986-1994;
 • Trương Minh Thái: Phó Hiệu trưởng từ năm 1988-1994.

***

TRƯỜNG HÀNH CHÁNH TỈNH

 

HIỆU TRƯỞNG

 • Trần Văn Lành: Hiệu trưởng từ năm 1977-1982;
 • Lê Ba: Quyền Hiệu trưởng từ năm 1989-1990;
 • Lê Chí Dũng: Hiệu trưởng, Giám đốc từ năm 1991-1994.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Lê Ba: Phó Hiệu trưởng từ năm 1978-1989;
 • Trần Văn Sanh: Phó Hiệu trưởng từ năm 1978-1979;
 • Nguyễn Văn Tú: Phó Hiệu trưởng từ năm 1979-1984;
 • Đỗ Văn Đỗ: Phó Hiệu trưởng từ năm 1986-1988;
 • Nguyễn Hoàng Sở: Phó Hiệu trưởng từ năm 1989-1994.

***

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

 

GIÁM ĐỐC, HIỆU TRƯỞNG

 • NGƯT. Nguyễn Trọng Đàm: Giám đốc từ năm 1995-2001;
 • Trương Minh Thái: Giám đốc, Hiệu trưởng từ năm 2001-2010;
 • TS. Nguyễn Văn Biết: Hiệu trưởng từ năm 2010-2016;
 • TS. Nguyễn Phước Dũng: Hiệu trưởng từ năm 2017 (đương nhiệm).

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Nguyễn Hoàng Sở: Phó Giám đốc từ năm 1995-1997;
 • ThS. Trần Vũ: Phó Giám đốc từ năm 1995-2004;
 • ThS. Trần Thị Bích Hoa: Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng từ năm 1997-2015;
 • Nguyễn Văn Minh: Phó Giám đốc từ năm 1999-2002;
 • Lê Hoàng Tam: Phó Giám đốc từ năm 2003-2004;
 • ThS. Lê Thị Thu Hà: Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng từ năm 2004-2016;
 • ThS. Huỳnh Thanh Quang: Phó Hiệu trưởng từ năm 2006-2010;
 • ThS. Nguyễn Văn Định: Phó Hiệu trưởng từ năm 2018-2021;
 • TS. Nguyễn Phước Dũng: Phó Hiệu trưởng từ năm 2012-2016;
 • ThS. Võ Thị Thủy: Phó Hiệu trưởng từ năm 2015-2023.
 • TS. Võ Thị Tuyết Hoa: Phó Hiệu trưởng từ năm 2022 (đương nhiệm).
 • ThS. Nguyễn Minh Phương: Phó Hiệu trưởng từ năm 2023 (đương nhiệm).

* Tính đến tháng 12/2020, toàn trường có 43 cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động. Trong đó, lãnh đạo nhà trường có 3 người (Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng); Trường có 2 phòng tham mưu gồm: (Phòng Quản lý đào tạo & nghiên cứu khoa học và Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin và tư liệu) và 3 khoa chuyên môn gồm: (Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Nhà nước & Pháp luật và  Khoa Xây dựng Đảng).

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin