TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Trang chủ Tổ chức, cán bộ

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Kỷ niệm 65 năm thành lập (1955-2020)

                                                                                         Nguyễn Văn Định

                                                                                                           Phó Hiệu trưởng

I.  QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Vào mùa Đông năm 1955, trên vùng đất hiếu học, giàu lòng yêu nước, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, Tỉnh ủy Sa Đéc đã quyết định thành lập “Khung Trường Đảng tỉnh” với tên gọi bí mật là “Tư Huyến”. Đây là tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp ngày nay. Người lãnh đạo đầu tiên phụ trách nhà trường là đồng chí Đặng Tấn Hạo (Tư Tranh).

Nhiệm vụ chủ yếu của Trường là huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cốt cán ở cơ sở; nhằm giúp nắm vững quan điểm, đường lối, phương châm, phương thức hoạt động mới của Đảng; giáo dục tư tưởng, lập trường, nhân sinh quan, khí tiết cộng sản chủ nghĩa; củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc thành lập Khung Trường Đảng tỉnh có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng trong tỉnh; là sự kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh nhà và là kết quả tất yếu từ sự tuyên truyền, vận động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Từ sau ngày thành lập, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt với nhiều tên gọi khác nhau như: Tư Huyến (1955-1961), Trường Phạm Hùng (1961-1975), Trường Đảng Phạm Hữu Lầu (1976-1994).

Sau ngày thống nhất đất nước và cùng thời điểm mang tên Trường Đảng Phạm Hữu Lầu, vào ngày 10/10/1976, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập Trường Hành chánh tỉnh Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho ủy viên UBND các xã, thị trấn; huấn luyện cán bộ làm công tác văn phòng UBND cấp xã; bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến năm 1989, Trường đổi tên thành Trường Quản lý nhà nước tỉnh Đồng Tháp. Và cho đến tháng 1/1993, được trở lại tên cũ là Trường Hành chánh tỉnh Đồng Tháp cho đến ngày sáp nhập.

Ngày 5/9/1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định 88-QĐ/TW về việc thành lập trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Và vào ngày 16/01/1995, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định 04/QĐ-TL để hợp nhất Trường Đảng Phạm Hữu Lầu và Trường Hành chánh tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp cho đến ngày nay.

Hơn 6 thập kỷ thành lập và phát triển, trải qua 65 năm đấu tranh gian khổ, với nhiều biến cố lịch sử, di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau và bằng tinh thần luôn khắc phục mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà. Trường đã đóng góp rất quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ cấp cơ sở cho tỉnh Đồng Tháp. Trong số đó, nhiều người đã trở thành các cán bộ giỏi, những nhà lãnh đạo xuất sắc cho địa phương và đất nước. Trường luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tin yêu và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt.

II. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

1. TRƯỜNG ĐẢNG TỈNH (1955-1994)

CÁC ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

- Đặng Tấn Hạo (Tư Tranh): Phụ trách trường từ năm 1955-1963;

- Nguyễn Đồng Khởi (Mười Thép): Hướng dẫn viên (từ năm 1960), Hiệu trưởng từ năm 1963- tháng 8/1965;

- Nguyễn Văn Thế (Chín Mạnh): Hướng dẫn viên (từ năm 1962), Hiệu trưởng từ tháng 8/1965;

- Mạch Văn Vấn (Nguyễn Minh Hiệp, Ba Hiệp): Hướng dẫn viên (từ tháng 4/1962), Hiệu trưởng  từ năm 1965-1969;

- Đỗ Văn Tiết (Ba Lớn): Hiệu trưởng từ năm 1972-1975;

- Lê Thị Hoa (Tư Hoa): Lãnh đạo trường từ 1974, Quyền Hiệu trưởng từ tháng 7/1976 - 7/1977;

- Nguyễn Khắc Thận (Chín Hương): Phụ trách trường từ năm 1977, Hiệu trưởng từ năm 1981-1986;

- Lê Văn Thành: Quyền Hiệu trưởng từ năm 1986-1987;

- Nguyễn Văn Tường: Hiệu trưởng từ năm 1988-1989;

- Lê Quang Vũ: Hiệu trưởng từ năm 1989-1994;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ngô Thị Sánh (Bảy Sánh): Lãnh đạo trường từ năm 1973-1975;

- Nguyễn Thanh Phong (Tư Phong): Hướng dẫn viên, Lãnh đạo trường (từ năm 1964); Phó Hiệu trưởng từ năm 1973-1976;

- Đỗ Văn Tiết (Ba Lớn): Phó Hiệu trưởng  từ năm 1976-1986;

- Đinh Hữu Hòa (Út Hoài): Phó Hiệu trưởng từ năm 1977-1980;

- Nguyễn Phước Vinh (Năm Tường): Phó Hiệu trưởng từ năm 1977-1986;

- Trần Vũ: Phó Hiệu trưởng từ năm 1986-1994;

- Trương Minh Thái: Phó Hiệu trưởng từ năm 1988-1994;

2. TRƯỜNG HÀNH CHÁNH TỈNH

HIỆU TRƯỞNG

- Trần Văn Lành: Hiệu trưởng từ năm 1977-1982;

- Lê Ba: Quyền Hiệu trưởng từ năm 1989-1990;

- Lê Chí Dũng: Hiệu trưởng, Giám đốc từ năm 1991-1994;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lê Ba: Phó Hiệu trưởng từ năm 1978-1989;

- Trần Văn Sanh: Phó Hiệu trưởng từ năm 1978-1979;

- Nguyễn Văn Tú: Phó Hiệu trưởng từ năm 1979-1984;

- Đỗ Văn Đỗ: Phó Hiệu trưởng từ năm 1986-1988;

- Nguyễn Hoàng Sở: Phó Hiệu trưởng từ năm 1989-1994;

3. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

GIÁM ĐỐC, HIỆU TRƯỞNG

- NGƯT. Nguyễn Trọng Đàm: Giám đốc từ năm 1995-2001;

- Trương Minh Thái: Giám đốc, Hiệu trưởng từ năm 2001-2010;

- TS. Nguyễn Văn Biết: Hiệu trưởng từ năm 2010-2016;

- TS. Nguyễn Phước Dũng: Hiệu trưởng từ  năm 2016 (đương nhiệm).

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Sở: Phó Giám đốc từ năm 1995-1997;

- ThS. Trần Vũ: Phó Giám đốc từ năm 1995-2004;

- ThS. Trần Thị Bích Hoa: Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng từ năm 1997-2015;

- Nguyễn Văn Minh: Phó Giám đốc từ năm 1999-2002;

- Lê Hoàng Tam: Phó Giám đốc từ năm 2003-2004;

- ThS. Lê Thị Thu Hà: Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng từ năm 2004-2016;

- ThS. Huỳnh Thanh Quang: Phó Hiệu trưởng từ năm 2006-2010;

- TS. Nguyễn Phước Dũng: Phó Hiệu trưởng từ năm 2012-2016;

- ThS. Võ Thị Thủy: Phó Hiệu trưởng từ năm 2015 (đương nhiệm);

- ThS. Nguyễn Văn Định: Phó Hiệu trưởng từ năm 2018 (đương nhiệm).

* Và tính đến tháng 11/2020, toàn trường có 43 cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động. Trong đó, lãnh đạo nhà trường có 3 người (Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng); Trường có 2 phòng tham mưu gồm: (1. Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học và 2. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin và Tư liệu) và 3 khoa chuyên môn gồm: (1. Khoa Lý luận cơ sở, 2. Khoa Nhà nước & Pháp luật và 3. Khoa Xây dựng Đảng).

III. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

1. UBND tỉnh Đồng Tháp tặng:

Bằng khen: 12 lượt;

Cờ Thi đua: 7 lần, vào các năm: 1998, 1999, 2011 và 4 lần liên tục (từ 2001-2004).

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng:

Bằng khen: 8 lượt;

Cờ Thi đua: 3 lần, vào các năm: 2000, 2010 và 2019.

3. Chính phủ tặng:

Bằng khen Thủ tướng: 2 lần vào năm 1997 và 2004;

Cờ Thi đua năm 2019

4. Nhà nước tặng:

Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999;

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006;

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011.

IV. LỜI CẢM ƠN TRÂN TRỌNG

Từ ngày thành lập đến nay, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc toàn diện của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp); cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường đã làm việc trong niềm tin yêu và sự kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; cùng sự giúp đỡ tận tâm của các cấp, các ngành, của nhiều tổ chức và cá nhân tâm huyết với sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Trường Chính trị mãi mãi tri ân sự giúp đỡ quí báu đó.

Trải qua 65 năm thành lập và phát triển (1955-2020), Khung Trường Đảng tỉnh năm xưa - Trường Chính trị Đồng Tháp hôm nay đã không ngừng nỗ lực để phát triển cùng thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên kính mến và lớp lớp học viên thân yêu đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để thi đua “Dạy tốt - Học tốt ”. Thành quả hôm nay của Trường in đậm sự nỗ lực miệt mài, thắm đẫm mồ hôi, công sức, trí tuệ, tâm huyết… của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và anh chị em học viên. Thế hệ hôm nay mãi trân trọng những thành tựu của quá khứ, luôn quyết tâm cao, đoàn kết một lòng để Trường Chính trị Đồng Tháp không ngừng phát triển toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và mãi mãi xứng đáng với niềm kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Trân trọng!                                                                                                                  

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin