Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trang chủ Khoa Nhà nước và Pháp luật

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Họ và tên

Th.S, GVC. NGUYỄN THÁI VINH

Năm sinh

6/12/1963

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa phụ trách

Email            

vinh.sadec@gmail.com

                

    

Họ và tên

Th.S NGUYỄN QUỐC BÌNH

Năm sinh

18/9/1968

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Email            

binhbao06@yahoo.com                      

Họ và tên

Th.S NGUYỄN THANH TUẤN

Năm sinh

04/5/1983

Chức danh

Giảng viên

Email            

nttuan079@gmail.com

    

Họ và tên

Th.S TRẦN THỊ THU TRANG

Năm sinh

24/8/1985

Chức danh

Giảng viên

Địa chỉ mail     

trangthanh259@yahoo.com.vn

    

Họ và tên

CH. NGUYỄN HOÀI VINH

Năm sinh

22/6/1995

Chức danh

Giảng viên (tập sự)

Địa chỉ mail     

nguyenhoaivinh2206@gmail.com

    

 

Họ và tên

CN. LÊ THỊ NHẬT SANG

Năm sinh

27/7/1995

Chức danh

Giảng viên (tập sự)

Địa chỉ mail     

lethinhatsang@gmail.com

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin