Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trang chủ Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

 

 Họ và tên    

 TS, GVCC. NGUYỄN PHƯỚC DŨNG            

 Ngày sinh

 15/02/1968

 Chức vụ

 TUV, Bí thư Đảng ủy

Phụ trách

 Chịu trách nhiệm điều hành chung

 

Họ và tên

 ThS, GVC. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Ngày sinh

 10/10/1973

Chức vụ

 Phó Bí thư Đảng ủy

Phụ trách

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn
 của Phó Bí thư cấp ủy

 

Họ và tên

 ThS. NGUYỄN VĂN HIỀN

Ngày sinh

1980

Chức vụ

 Đảng ủy viên

Phụ trách

Công tác Tổ chức

  

Họ và tên

 TS. NGUYỄN QUỐC TRUNG

Ngày sinh

15/5/1979

Chức vụ

 Đảng ủy viên

Phụ trách

Công tác Tuyên giáo

 

Họ và tên

 TS. LÊ MINH HIẾU

Ngày sinh

1970

Chức vụ

 Đảng ủy viên

Phụ trách

Công tác các đoàn thể

 

Họ và tên

 TS. VÕ THỊ TUYẾT HOA

Ngày sinh

1981

Chức vụ

 Đảng ủy viên

Phụ trách

Công tác Văn Phòng

 

Họ và tên

 ThS. VÕ THỊ MỸ VÂN

Ngày sinh

1974

Chức vụ

 Đảng ủy viên

Phụ trách

Chi bộ học viên

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin