BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Trang chủ Đoàn Thanh niên

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

 

 

 Họ và tên    

 ThS. NGUYỄN QUANG THÀNH

 Ngày sinh

 08/6/1993

 Chức vụ

 Bí thư

 

Họ và tên

 ThS. CHÂU THIỆN MỸ

Ngày sinh

 14/8/1987

Chức vụ

 Phó Bí thư

 

Họ và tên

 CH. NGUYỄN HOÀI VINH

Ngày sinh

22/6/1995

Chức vụ

 Uỷ viên BCH

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin