Xuất bản thông tin

Ban chấp hành Công đoàn

Trang chủ Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn

 

 

 Họ và tên    

 TS. LÊ MINH HIẾU            

 Ngày sinh

 1970

 Chức vụ

 Chủ tịch

 

Họ và tên

 ThS. VÕ THỊ MỸ VÂN

Ngày sinh

 1974

Chức vụ

 Phó Chủ tịch

 

Họ và tên

 ThS. MAI QUANG KHẢ

Ngày sinh

30/5/1968

Chức vụ

 Ủy viên BCH

 

 

Họ và tên

 ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN

Ngày sinh

20/02/1977

Chức vụ

 Ủy viên BCH

 

Họ và tên

 TS. BÙI VĂN DE

Ngày sinh

25/4/1974

Chức vụ

  Ủy viên BCH

Công đoàn

Xuất bản thông tin