CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Trang chủ Chi bộ

CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

 

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 13 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

ThS. Võ Thị Mỹ Vân

PHÓ BÍ THƯ

CN. Huỳnh Văn Hiền

CHI ỦY VIÊN

ThS. Võ Văn Quân

 

 

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 9 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

TS. Bùi Văn De

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Mai Quang Khả

 

 

CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 6 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Phan Thị Minh Hiền

 

 

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VÀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 10 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

TS. Lê Minh Hiếu

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Nguyễn Quốc Bình

CHI ỦY VIÊN

ThS. Lê Thị Thanh Kiều

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin