CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

 

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 11 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

ThS. Võ Thị Mỹ Vân

PHÓ BÍ THƯ

CN. Huỳnh Văn Hiền

CHI ỦY VIÊN

CN.Văng Thị Cẩm Nhung

 

 

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 8 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

TS. Võ Thị Tuyết Hoa

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Mai Quang Khả

 

 

CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 8 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

TS. Nguyễn Quốc Trung

PHÓ BÍ THƯ

TS. Bùi Văn De

 

 

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ - NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN: 9 ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ

TS. Lê Minh Hiếu

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Nguyễn Quốc Bình

CHI ỦY VIÊN

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin