Bài viết

null Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Trang chủ Bài viết

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

ThS. Phạm Thị Mỹ Nhung – Khoa LLCS

 

 Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”  (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 547)

Công tác giáo dục lý luận chính trị, là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thấm nhuần lời Bác dạy “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thông qua các khóa huấn luyện, lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng; nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lập trường vững vàng, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng trong mọi thời kỳ, nhất là trong giai đoạn hiện nay

Nghị quyết TW 4 khóa XII ngày 30/10/2016 đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng thiếu ý thức trong học tập Nghị quyết là: một mặt do chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên mất cảnh giác, thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối... Mặt khác, do “công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những hậu quả gây ra...” (1) Nghị quyết đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, một trong những biểu hiện đó là “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (2) Nghị quyết cũng cụ thể hóa bằng bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế từ những nguyên nhân nêu trên là phải “đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học…” (3).

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII nêu rõ: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Để nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể…, luôn làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời có hướng chỉ đạo các ban ngành liên quan giải quyết kịp thời các sự việc theo đúng luật định. Nội dung chủ yếu đó là đi sâu vào quán triệt, học tập và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, …qua đó đã tạo nên những bước chuyển lớn trong nhận thức và tổ chức thực tiễn trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ sự chuyển hướng tích cực của những thành tựu, kết quả đạt được.

Tuy nhiên trong công tác giáo dục lý luận chính trị của cấp ủy Đảng ở cơ sở vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục: Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chưa coi trọng đúng mức việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; ý thức tự giác trong phấn đấu học tập, rèn luyện và sinh hoạt, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao….

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chúng ta cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất,  nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội; đặc biệt là đống chí  bí thư cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng,

Thứ hai, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thống kê, tập hợp danh sách các đối tượng học tập, trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên trong học tập  Thông báo công khai cho cấp ủy cơ sở tình hình học tập, lấy kết quả học tập để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thứ ba, tăng cường đối thoại, thảo luận các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, nhất là mở rộng dân chủ trong đối thoại, trao đổi, thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Đảng.  

Thứ , tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó cần quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp; cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống báo cáo viên các cấp, bảo đảm về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời nghiên cứu ban hành quy chế, quy định về hoạt động của đội ngũ này. Định kỳ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên.

Thứ  sáu, tạo điều kiện về thời gian và định hướng phân công nhiệm vụ hợp lý để cán bộ có thể học tập, nâng cao trình độ. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ; đồng thời bố trí cán bộ là người có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thứ bảy, cần phài nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một cách thức quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị của họ.

Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính tri chính là chúng ta tiếp tục đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần vào công tác, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy Đảng cần vận dụng và triển khai mang tính đồng bộ, thể hiện rõ định hướng của Đảng về “Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Mục đích là giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để củng cố lòng tin của Dân với Đảng.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta là thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những yêu cầu đối với Đảng và Nhà nước ta là phải xây dựng được nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi và lý luận chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, (1)tr.24-25, (2) tr.28, (3) tr.37.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội. 2021

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin